МРТ сканерлеринин сандык өлчөөлөрүндөгү өзгөрүүлөр